Общи бизнес условия

Условия за доставка и плащане

1. Валидност на условията

Посочените по-долу условия са в сила за бизнес отношенията с клиентите, независимо от всички останали бизнес условия Споразуменията за промяна или допълване на тези условия, допълнителните уговорки, както и условията на клиента са валидни, само ако бъдат писмено потвърдени от нас. Търговските представители нямат право да подават или приемат обвързващи фирмата декларации.

2. Оферти, документи
Нашите оферти са необвързващи. Техническата информация в проспекти, каталози, разпечатки, обяви, циркулярни писма и ценови листи отговаря на нивото на техниката към момента на
отпечатване и е само приблизителна. Придружаващата офертата документация не е гаранция за определени качества или срок на годност на нашите продукти и услуги. Тя служи само за информиране на клиента и не може да се предоставя на трети лица.

3. Заявки (поръчки)
Заявките са обвързващи за клиента. Ние се задължаваме само след подаване на писмено потвърждение. В случай че клиентът обаче не е търговско дружество, поръчката се счита за приета, ако не я откажем в рамките на 20 дни.

4. Цени и плащане
Всички цени са в сила франко завода в Розенфелд, без опаковка, пощенски такси, транспорт и застраховка. При отношения с дългосрочни задължения си запазваме правото да променяме цените в съответствие с чл. 313 от германския ГК, в случай че отделни разходни фактори се променят до извършването на нашите услуги. В такъв случай цената се променя съответно на променените разходни фактори. Ако цената се промени с повече от 5 %, клиентът има правото да се откаже от договора. След изтичане на 4 месеца цената може да бъде променена при всички договори. Доставените стоки се заплащат в рамките на 10
дни с 2 % сконто, а в рамките на 30 дни - нето по нашата банкова сметка (считано от датата на кредитиране на сметката). Асистенти, търговски агенти, търговски представители и консултанти нямат право
на инкасо и договаряне на разсрочено плащане. Клиентът няма право нито да задържа плащане поради насрещни вземания, които не се основават на настоящите договорни отношения,
нито да компенсира оспорени от нас или все още не установени със законна сила вземания. Неспазването на условията за плащане или обстоятелства, които могат да намалят кредитоспособността на клиента, водят до незабавно настъпване на падежа на всички наши вземания, без оглед на сконтирани менителници. В подобни случаи имаме право също така да извършваме доставки само срещу авансово плащане или предоставяне на гаранция, както и след уместно удължаване на срока да се откажем от договора и да изискаме обезщетение. Място на изпълнение на плащанията е седалището на посочените в нашите фактури банкови институции.

5. Доплащане за количества под минималните, доставка на свръхколичества и минимални количества
При малки поръчки се начисляват следните доплащания за обработка на поръчката:
до 50,00 EUR = 10,00 EUR
от 50,01 EUR до 100,00 EUR = 7,50 EURПри
специални конструкции се допускат 
отклонения в партидите до 10 % за всяка доставка.

6. Запазване правото на собственост
Доставените от нас стоки остават наша собственост до изплащането на покупната цена. От гледна точка на търговските отношения собствеността се прехвърля на клиента, едва когато бъдат уредени всички породени от бизнес отношенията вземания от клиента. Евентуалната обработка се извършва от клиента за нас. При последваща обработка или комбиниране с други стоки ние ставаме съсобственици в размера на стойността на нашата стока. В случай че клиентът е посредник в продажбата, той може да отчужди условно продадената стока посредством покупко-продажба. Всеки друг вид разпореждане му е забранен. Клиентът ни прехвърля авансово полагащите му се от препродажбата вземания в размер на стойността на фактурата за нашата условно продадена стока.
 Клиентът има правото да събере прехвърлените вземания. При изискване от наша страна той е длъжен да уведоми длъжниците си за прехвърлянето. Правото на клиента да разполага с условно продадената стока и да събере прехвърлените вземания се прекратява при неспазване на условията за плащане, прекратяване на плащане,
както и при невалиден чек или менителница. В подобни случаи имаме правото да встъпим във владение на условно продадената стока. Разходите във връзка с това с епоемат от клиента. Клиентът е длъжен да информира незабавно за предстоящ или вече осъществен достъп на трети лица до условно продадената стока или до прехвърлените вземания. Разходите за встъпване в съдебен процес в качеството на трето лице се поемат от клиента.
В случай че стойността на предоставените ни гаранции надвишава нашите вземания с общо над 20 %, ние се задължаваме при изискване от клиента да освободим тези гаранции съответно.

7. Срокове за доставка, забава
В случай че бъдем възпрепятствани да извършим услугите си в уговорения срок поради непредвидими или недължащи се на нас събития, които не биха могли да бъдат избегнати с полагане на необходимото старание, срокът за доставка се удължава съответно. Новите срокове се договарят от страните единодушно. Срокът за доставка започва да тече от изпращането на нашето писмено потвърждение за поръчка, но не и преди постъпването на евентуално договорено авансово плащане, както и преди представянето на всички документи, необходими за изпълнението на поръчката и изясняването на всички технически подробности. Клиентът се задължава да изпълни всички поставени му условия за осъществяването на сделките в срок. Договорените срокове за доставка се считат за спазени, ако сме декларирали готовността си за извършване на услугата.

8. Изпращане, прехвърляне на рискове
Всички евентуални рискове се поемат от купувача, най-късно от момента когато съответната стока напусне нашите помещения. Това е в сила, дори и когато транспортът се осъществява със собствените ни превозни средства. В случай че изпращането се забави вследствие на обстоятелства, които не са по наша вина, купувачът поема всички рискове от деня, в който стоката е била готова за изпращане. Ако при готовност за изпращане клиентът не приеме веднага доставяната стока, по възможност ние ще я държим на склад на негова отговорност. Това складиране не освобождава клиента от задължението му за плащане, което настъпва в момента на предоставяне.

9. Задължение за проверка и рекламация
Клиентът е длъжен да провери незабавно качеството на нашите услуги и при евентуални дефекти да подаде писмена рекламация до нас в рамките на 14 дни от получаването на стоката, съответно извършването на услугите. При ненавременно съобщаване на възражения или подаване на рекламации доставката, съответно услугата се счита за приета.Рекламации за скрити дефекти се подават най-късно 14 дни след установяването им.

10. Гаранция, отговорност за дефекти
Гаранционният срок е 12 месеца. Ако доставката/услугата е дефектна, клиентът има право на ремонт или замяна. Запазваме си правото да откажем ремонт или замяна, ако това е свързано с извънредно големи разходи. В случай че дефектът не е бил отсранен и при втори ремонт, клиентът може да изиска анулиране на покупката или отстъпка от цената и обезщетение съгласно точка 11. Претенциите на клиента за поемане на отговорност за дефекти губят валидността си, ако той не ни осигури необходимото време и възможност за отстраняване на дефектите в рамките на стандартното работно време. Гаранцията не покрива дефекти, възникнали вследствие на намеса на неоторизирани от нас лица. Описаната по-горе гаранция се предоставя само в обхвата и размера, какъвто би имала, ако закупената стока е била изпратена до адреса по местоживеене или търговския клон на клиента. Доколкото разходите се увеличават от това, че закупената стока следва да се транспортира до друго място, допълнителният им размер се поема от клиента.

11. Други условия
Претенции за обезщетение Други претенции за обезщетение на клиента спрямо нас и нашите пълномощници се изключват, по-специално претенция за обезщетение при щети, които не са по предмета на доставката. Това не важи в случаите на умисъл, проява на груба небрежност или отсъствие на гарантирани качества, както и в случаите, в които съгласно Закона за отговорността за продукцията в случай на дефекти по предмета на доставката се поема отговорност за телесни повреди и материални щети по лични вещи. При нарушаване на съществено задължение по договора, при посегателство върху живота, тялото и здравето, отговорност се поема и в случай на небрежност.

12. Клауза за валидност
Ако отделни разпоредби от тези условия са или се окажат невалидни, ефективността на останалите договорености се запазва.

13. Компетентен съд, приложимо право
За място на подсъдност се определя Балинген. В сила е законодателството на Федерална република Германия, с изключение на конвенцията на ООН за международна продажба
на стоки.

Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG